header logo

מכרזים

מכרז פומבי 7/21 - למתן שירותי תכנון הקמה וביצוע של מיצגי וידאו על גבי מבנים במרכז העיר ירושלים

מכרז פומבי 6/21- לבחירת מפעיל עבור בית לחיילים בודדים בירושלים

מכרז פומבי 2/20 הזמנה לאספקה, הקמה, תפעול ותחזוקה של עמדות טעינה חשמליות לכלי רכב

מכרז 8/20 למתן שירותי ניהול פרויקט לפרויקט פייר קינג דרום

מכרז פומבי 18/20 למתן שירותי נקיון ושמירה בחניונים המנוהלים ע"י עדן המנוהלים

מרכז 2/21 למתן שירותי מחשוב

החלטות וועדת מכרזים

2020

2019

2018

2017

2016

מאגר יועצים ומתכננים

מאגר ספקים בתחום הסרטונים וההדמיות

טופס בקשה להכלל במאגר מתכננים יועצים

נוהל תעריפים

מאגר מתכננים ויועצים

הודעת ספק יחיד - מרכז הבניה הישראלי - כנס עיר הנדל"ן

הודעה

Loading...