header logo

מכרזים

מכרז פומבי 7/21 - למתן שירותי תכנון הקמה וביצוע של מיצגי וידאו על גבי מבנים במרכז העיר ירושלים

מכרז פומבי 6/21- לבחירת מפעיל עבור בית לחיילים בודדים בירושלים

מרכז 2/21 למתן שירותי מחשוב

החלטות וועדת מכרזים

2021

2020

2019

2018

2017

2016

מאגר יועצים ומתכננים

מאגר ספקים בתחום הסרטונים וההדמיות

נוהל תעריפים

מאגר מתכננים ויועצים

רשימת מתכננים ויועצים עדכנית

הודעה על התקשרות בפטור ממכרז

טופס בקשה להצטרפות למאגר מתכננים

Loading...