header logo

מאגר מתכננים ויועצים

מאגר מתכננים ויועצים עדן

מודעה

נוהל

טופס בקשת הצטרפות למאגר מתכננים

מכרזים

מכרז פומבי 3/22 לביצוע פרויקט הקמת חניון תת קרקעי ופיתוח רחוב פייר קניג דרום בירושלים

מכרז פומבי 2/22 לביצוע עבודות שימור, בינוי, שיפוץ, שיקום ושחזור במתחם מוסררה - בית הספר לאמנות וחברה בירושלים

מכרז פומבי 1/22 להתקשרות עם קבלן בהסכם מסגרת לביצוע עבודות פיתוח, סלילה ותשתיות בירושלים

מכרז פומבי 17/21 לביצוע עבודות בינוי ושיפוץ מבנים ותשתיות בירושלים

מכרז פומבי 14/21 להקמה והפעלה של בית קפה בקמפוס ירושלים לאמנויות בירושלים

מכרז פומבי 10/21 לחידוש "מוזיאון הטבע" בירושלים

הודעה בדבר פנייה לקבלת הצעות להשכרת נכס עבור חברת עדן באזור התעשיה תלפיות ירושלים

מכרז פומבי 9/21 לביצוע עבודות שימור, בינוי, שיפוץ, שיקום ושחזור במתחם בית הספר לאמנויות "מוסררה" ירושלים

פנייה לקבלת מידע – . R.F.I להקמה והפעלה של מבנה בעל ייעוד ציבורי ברובע הכניסה לעיר ירושלים

החלטות וועדת מכרזים

2021

2020

2019

2018

2017

2016

מאגר ספקים בתחום הסרטונים וההדמיות

נוהל תעריפים

הודעת ספק יחיד

Loading...