header logo

מכרזים

הודעה בדבר פנייה לקבלת הצעות להשכרת נכס עבור חברת עדן באזור התעשיה תלפיות ירושלים

מכרז פומבי 7/21 - למתן שירותי תכנון הקמה וביצוע של מיצגי וידאו על גבי מבנים במרכז העיר ירושלים

מכרז פומבי 9/21 לביצוע עבודות שימור, בינוי, שיפוץ, שיקום ושחזור במתחם בית הספר לאמנויות "מוסררה" ירושלים

פנייה לקבלת מידע – . R.F.I להקמה והפעלה של מבנה בעל ייעוד ציבורי ברובע הכניסה לעיר ירושלים

החלטות וועדת מכרזים

2021

2020

2019

2018

2017

2016

מאגר יועצים ומתכננים

מאגר ספקים בתחום הסרטונים וההדמיות

נוהל תעריפים

מאגר מתכננים ויועצים

ספק יחיד

טופס בקשה להצטרפות למאגר מתכננים

Loading...