header logo

מפת חניוני עדן

מפת חניוני עדן

אנחנו כאן בשבילכם

לרכישת מנוי לאחד מחניוני עדן

פנו למשרדי בקרת החניונים בדוא"ל או בטלפון

[email protected]
02-6250894

החניה בחניונים הינה עפ"י ההוראות המפורסמות בשילוט החניון. המידע באתר זה הינו אינפורמטיבי בלבד,הנוסח והתעריף הקובע הינו זה המפורסם בשילוט החניון. האתר מספק מידע כללי

בלבד ואין עדן החברה לפיתוח כלכלי בירושלים בע"מ מתחייבת בדבר נכונות המידע, העשוי להשתנות מעת לעת. אין באמור באתר זה כדי לחייב את עדן החברה לפיתוח כלכלי בירושלים בע"מ

Loading...