header logo

מערכת מקוונת להגשת בקשות להצטרפות
למאגר הספקים של חברת עדן

מתכננים ויועצים בתחומים המפורטים להלן, בעלי רישיון ו/או תואר אקדמי מתאים, להציע מועמדותם להיכלל במאגר עדן, למתן שירותים במקצועות התכנון השונים. יש לבחור את התחום המבוקש ולעלות את המסמכים הנדרשים בפורמט PDF כל המסמכים נשלחים בכתובת מייל לידי עדי מימרן adi@jed.co.il לעוד מידע לחץ כאן >>

התמחות תנאי סף
עיצוב פנים ואדריכלות פנים הצג להרשמה
יעוץ חניה הצג להרשמה
יעוץ כלכלי הצג להרשמה
שמאות הצג להרשמה
יעוץ תאורה הצג להרשמה
יעוץ איטום הצג להרשמה
תאום תשתיות הצג להרשמה
יעוץ חשמל הצג להרשמה
אגרונומיה הצג להרשמה
תכנון גינון והשקיה הצג להרשמה
בקרת אבטחת איכות הצג להרשמה
יעוץ תחזוקה הצג להרשמה
ליווי קהילתי ושיתוף ציבור הצג להרשמה
ייעוץ בניה ירוקה הצג להרשמה
יעוץ אקוסטיקה הצג להרשמה
יעוץ סאונד הצג להרשמה
ניהול אומנותי הצג להרשמה
עיצוב גרפי הצג להרשמה
עיצוב שילוט הצג להרשמה
עיצוב הצג להרשמה
יעוץ מעליות הצג להרשמה
יעוץ פרוגראמה הצג להרשמה
יעוץ ביסוס קרקע הצג להרשמה
יעוץ מים, ביוב, ניקוז (אינסטלציה)* הצג להרשמה
מדידות הצג להרשמה
אדריכלות בניין* הצג להרשמה
יעוץ הידרולוגיה הצג להרשמה
יעוץ איכות סביבה הצג להרשמה
ניהול פרויקט* הצג להרשמה
מתכנני מערכות מתח נמוך ואבטחה הצג להרשמה
יעוץ מערכות תקשורת הצג להרשמה
אדריכלות נוף* הצג להרשמה
מתכנני מערכות מתח נמוך ואבטחה הצג להרשמה
יעוץ מנהרות ובנייה תת קרקעית הצג להרשמה
יעוץ מיזוג אויר הצג להרשמה
יעוץ תנועה/כבישים* הצג להרשמה
יעוץ גיאולוגיה הצג להרשמה
יעוץ בטיחות הצג להרשמה
בקרה הנדסית* הצג להרשמה
יעוץ שימור הצג להרשמה
יעוץ נגישות הצג להרשמה
יעוץ קונסטרוקציה* הצג להרשמה
יעוץ אקולוגיה הצג להרשמה

תמריצים ומענקים

Loading...