header logo

מגוון תחומי הפעילות שלנו

activity
1

תשתיות תרבות ומרחב ציבורי יצירתי

כחלק מהמדיניות העירונית של קידום העיר ירושלים כיעד תיירותי פועלת חברת עדן להעשיר את המרחב הציבורי של מרכז העיר במיצבים צבעונים ואינטראקטיביים שהופכים את חווית השוטטות הירושלמית לחוויה ייחודית, מפתיעה ואינטראקטיבית עבור כל המשפחה.
activity
2

שטחים לשימושי ציבור

שטחים לשימושי ציבור הינם שטחים המסומנים בצבע חום בתשריטים של תוכניות בניין עיר ("שטחים חומים") וייעודם שימושי ציבור.
activity
3

אנרגיה

ירושלים נערכת לשינויי האקלים באמצעות פיתוח אנרגיה מקיימת וחשיבה אסטרטגית להטמעת מגוון פתרונות ליצירת אנרגיה ירוקה. כניסתה של חברת עדן לתחום אנרגיה חלופית וירוקה מהווה צעד ראשון בביסוס העיר ירושלים כמובילה בהפקת אנרגיה ממקורות עצמיים, תוך ראיית פני עתיד בצורך החיוני להגדיל בהיקפים גדולים את הספקת החשמל, בעיקר עבור תשתית טעינת הרכב החשמלי והתחבורה הירוקה .

activity
4

חניונים עירוניים

חברת עדן הינה הזרוע העירונית העיקרית לייזום, הקמה והפעלת חניונים עירוניים בירושלים. החברה, בשיתוף עיריית ירושלים מפתחת ומיישמת פתרונות חניה, הן פתרונות סטנדרטים והן פתרונות ייחודיים לרווחת תושבי העיר ולמבקרים בה. תושבי ירושלים בעלי כרטיס "ירושלמי" נהנים מהטבות ומהנחות בחניוני עדן

activity
5

רובע הכניסה לעיר

פרויקט "רובע הכניסה לעיר" ירושלים עתיד להיות מרכז עסקים חדש ומוביל, והמרכז התחבורתי הגדול והמשולב בישראל. הפרויקט בניהול חברת עדן ובביצוע חברת מוריה

activity
6

תלפיות

אזור התעסוקה תלפיות 2021, ואפשר לומר בפה מלא, תלפיות מתחדשת.

לא עוד אזור תעשיה היסטורי ומוזנח המנותק מן העיר, אלא מרכז עיר מישני מעורב שימושים, עטוף בשכונות מגורים, המהווה מוקד מסחרי, עסקי ותרבותי לתושבי העיר והאזור

activity
7

מע"ר מרכז

עדן ממשיכה לעסוק בפיתוח מרכז העסקים הראשי (מע"ר) במרכז העיר. מיצוב מרכז העיר ירושלים כמרכז פעיל של חיים עירוניים ,המשלב איכות חיים טובה לתושבים ,סביבה אטרקטיבית למבקרים ותיירים ,ומוקד לתעסוקה חדשנית ,תרבות ובילוי.

activity
8

מע"ר צפון

עדן ממשיכה לעסוק בפיתוח מרכז העסקים הראשי (מע"ר) צפון, מע"ר המשרת ברובו את אוכלוסיית העיר החרדית.

activity
9

מע"ר מזרח

עדן ממשיכה לעסוק בפיתוח מרכז העסקים הראשי (מע"ר) מזרח, מע"ר המשרת ברובו את אוכלוסיית העיר הערבית.

Loading...