header logo

 

בשולי התכנית ממזרח וממערב ישנם אזורי מגורים קיימים; גם עבורם מוגדרים מספרי קומות ואחוזי בנייה מותרים, וכן מוגדרות האפשרויות להתחדשות באמצעות תוספת קומות על בניינים קיימים, ע”י הקמת בניינים חדשים או ע”י פינוי-בינוי. הציר הראשי והאינטנסיבי ביותר במתחם הוא רחוב פייר קניג שתעבור בו בעתיד רכבת קלה.

התכנית מציעה להאריך רחוב זה לכיוון דרום עד לדרך משה ברעם, ולהופכו לשדרה רחבה ופעילה.

תכנית האב לתלפיות אושרה ע”י הוועדה המחוזית בשנת 2021, התכנית קובעת את המדיניות לאזור זה וכל המעוניין לממש אותה צריך להגיש תכנית מפורטת בהתאם להנחיות תכנית האב.

 

להרחבה: https://www.jda.gov.il

Loading...