header logo

תמריצים ומענקים

קול קורא לקבלת סבסוד נוסף לעלות שעות ייעוץ לעסקים בתחום התיירות בירושלים

מענק להקמה והרחבה של פעילות חברות טכנולוגיות במרכז תעסוקה במזרח ירושלים

מענקים לשדרוג חזיתות, שמשיות, שולחנות וכסאות ולהצבת פרגודים ("סגירות עונתיות") - במרכז העיר

Loading...