header logo

תמריצים ומענקים

מענק להקמה והרחבה של פעילות חברות טכנולוגיות במרכז תעסוקה במזרח ירושלים

מענקים לשדרוג חזיתות, שמשיות, שולחנות וכסאות ולהצבת פרגודים ("סגירות עונתיות") - במרכז העיר

Loading...