header logo

מאגר מתכננים ויועצים

מאגר מתכננים ויועצים

נוהל

טופס בקשת הצטרפות למאגר מתכננים

מכרזים

מכרז לרכש חשמל מיצרנים ו/או מ ספקים ללא אמצעי ייצור עבור עירית ירושלים, תאגידים, חברות בנות ויחידות סמך בשליטת עירית ירושלים

מכרז פומבי 8/24 התייעלות אנרגטית בכיכר ספרא -שידרוג והחלפת מערכות אקלים ,מיזוג ובקרה ,ירושלים

פנייה לקבלת הצעות להשכרת נכס לשימוש משרדי ''עדן'' החברה לפיתוח כלכלי בירושלים בע''מ

מכרז 21/23 למתן שירותי ייעוץ וליווי לבעלי זכויות במתחמי תעסוקה ומסחר באזור התעשייה תלפיות, ירושלים

מכרז פומבי 13/23 למתן שירותי ניהול, פיקוח ובקרה עבור רובע הכניסה לעיר ירושלים

מכרז פומבי מס' 1/23 למתן שירותי תפעול, תחזוקה וגינון רובע הכניסה לעיר ירושלים

מכרז פומבי מס' 9/23 לאספקת שירותי הכנת תכנית אב רב שנתית לאנרגיה בירושלים

קול קורא -להשכרת נכס לחברת עדן בתלפיות

מכרז5/23 להקמה והפעלה של בית קפה בקמפוס ירושלים לאומניות בירושלים

מכרז פומבי מס' 28/22 לתכנון וביצוע קירוי מגרשי ספורט לשם התקנת מערכות פוטו-וולטאיות

מכרז 26/22 למתן שירותים משפטיים

מכרז 14/22 להקמה והפעלה של בית קפה בקמפוס ירושלים לאומנויות

מכרז 7/22 למתן שירותי תפעול ותחזוקה למערכות ולמבנים של "מתחם מנורה" בירושלים

מכרז פומבי 19/22 לתכנון, הקמה והפעלה של פרויקט דיור בהישג יד במרכז העיר ירושלים

מכרז פומבי 15/22 למתן שירותי ראיית חשבון

מכרז פומבי 11/22 לביצוע עבודות איטום גגות ברחבי העיר ירושלים

מכרז פומבי 3/22 לביצוע פרויקט הקמת חניון תת קרקעי ופיתוח רחוב פייר קניג דרום בירושלים

מכרז פומבי 2/22 לביצוע עבודות שימור, בינוי, שיפוץ, שיקום ושחזור במתחם מוסררה - בית הספר לאמנות וחברה בירושלים

מכרז פומבי 1/22 להתקשרות עם קבלן בהסכם מסגרת לביצוע עבודות פיתוח, סלילה ותשתיות בירושלים

מכרז פומבי 17/21 לביצוע עבודות בינוי ושיפוץ מבנים ותשתיות בירושלים

מכרז פומבי 14/21 להקמה והפעלה של בית קפה בקמפוס ירושלים לאמנויות בירושלים

מכרז פומבי 10/21 לחידוש "מוזיאון הטבע" בירושלים

הודעה בדבר פנייה לקבלת הצעות להשכרת נכס עבור חברת עדן באזור התעשיה תלפיות ירושלים

מכרז פומבי 9/21 לביצוע עבודות שימור, בינוי, שיפוץ, שיקום ושחזור במתחם בית הספר לאמנויות "מוסררה" ירושלים

פנייה לקבלת מידע – . R.F.I להקמה והפעלה של מבנה בעל ייעוד ציבורי ברובע הכניסה לעיר ירושלים

החלטות וועדת מכרזים

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018